V-Ray

V-Ray Collection 合集版

 

终极三维渲染和模拟工具集。我们最强大的软件 ——?V-Ray?, Phoenix, Chaos Vantage, Chaos Scans, 和 Chaos Cloud — 全部整合在一个授权中。

 

V-Ray for 3ds Max

 

面向影视,游戏,特效,建筑,VR 艺术家和设计师的快速的照片级 CPU & GPU 渲染器。

 

V-Ray for Revit

 

面向建筑师的专业渲染器,与世界顶级BIM软件无缝整合。

 

V-Ray for SketchUp

 

简单快速地把 SketchUp 项目表现成照片级效果的秘诀。

 

V-Ray for Rhino

 

面向建筑设计,汽车设计和产品设计的强大渲染软件。

 

Chaos Cloud

 

简单快速的云渲染,直接在 V-Ray 界面上使用。Chaos Cloud 是一键式云渲染解决方案。只需点击按钮。无需配置硬件或虚拟机。只需点击,Chaos Cloud 会处理好一切。